Aşık Yoksuli

Aşık yoksuli (tevabil temuroğlu); 1944 yılında arapkir’in ulaşlı köyünde doğdu. türkmen-abdallardan göçer bir ailenin oğlu olan tevabil ailesiyle beraber köy köy dolaşır. ilkokula 10 yaşında başlar. 1954 yılında arguvan mıneyik köyü’nde iki yıl okur ve okuluna üç yıl karahöyük köyü’nde devam eder, buradan 1959 yılında ilkokulu bitirir. ailesiyle beraber göçerliğe devam eder. küçük yaşta saz çalmaya ve söylemeye başlayan tevabil, önceleri alevi ozanların deyişler ve gezdiği bölgenin anonim türkülerini söylerdi. bölgemize özgü türkü ve oyun havaları ile; eğin, arguvan, harput ağzı; türkü, deyiş, ağıt, uzun hava, maya, mani, hoyrat, bozlak, gazel, halay ve çeşitli halk oyunlarını ezgi kalıp ve ritimlerini iyi bir virtiöz kadar yetenekli çalan ve söyleyen bir kişiydi. 1970’den itibaren hayatın gerçeğinden aldığı mahlasıyla yazmaya ve söylemeye başlar. söylediği sosyal içerikli türkülerinden dolayı kovuşturmalara, mahpusluklara uğrar. 12 eylül askeri dikta döneminde işkence görür, hapis yatar. ufak-tefek, cılız-zayıf bünyesi bu acılara dayanamaz ve 1985 yılında hakk’a yürür. 

 

eserlerinde daha çok arguvan ağzı etkisi vardır. hemen her konuda eser vermiştir. o dönemde yaşayan büyük ozan mahsuni şerif’i önder-usta olarak kabul etmiştir. birçok bölge türküsünü de trt repertuarına kazandırmıştır. kısa ömründe bölgemizde ve tüm türkiye’de tanınmış, türküleri dilden dile dolaşmıştır. ozanlık geleneğini kardeşi naki ve oğlu erkan sürdürmektedir.